Elektron OS 1.40 analog four MK1

New MIDI Send feature – finally!